Klasické taiji

dr.Yang Jwing-ming, celebrita čínských bojových umění žijící v současné době v Bostonu v USA představuje svým specifickým způsobem filozofické a fyzikální pozadí taijiguanu

Klasické taiji

Filozofie taiji (volný překlad přednášky dr. Yang Jwiing -minga) 

Je třeba si uvědomit, že taiji a taijiquan nejsou dvě stejné věci. Taiji je filozofie stará už asi 4tisíce let a její kořeny najdeme v knize proměn I-Ting, kdežto taijiguan je bojovým uměním, které z těchto principů vychází a zároveň je využívá. Taijiquan má asi tisíciletou historii, kdežto filozofie taiji je stará mnohem déle. K pochopení toho co je taijiquan je třeba porozumět tomu, co je taiji. Nyní vám budu vyprávět co je taiji. Taii se dá volně přeložit jako vrcholná krajnost, dokonalost, nebo celistvost. Ale když se bavíme o dokonalosti, tak bychom si měli říci čeho? Dá se začít tím, že taiji budeme popisovat od svého počátku a tím je Wuti. Stav wuti nemá žádné rozlišení. Je to prázdnota, žádná polarita. Taiji není wuti, ale vychází z wuti. Taiji generuje Jin a Jang. Taiji se dá nazvat tao, univerzální síla vesmíru. Je to síla, která z nerozlišenosti vytváří protiklady. A úplně z vědeckého pohledu se dá popsat jako hmota a antihmota, dva protiklady, které vyšly z jednoty. A pokud se hmota s antihmotou sejdou, vytvoří opět jednotu. Symbolicky vyjádřeno wuti je uzavřený kruh, na druhé straně monáda je vyjádřením jinu a jangu. A bývá zaměňována za symbol taiji. Wuti je počáteční stav, jin, jang rozlišenost, ale to je krajní mez, dva extrémy, ale ve své podstatě nejlépe se dá taiji vystihnout obrázkem spirály. Tato spirála bývá opomíjena, ale je tím nejdůležitějším. Je to princip, na kterém se změna dá do pohybu. Tato filozofie je včleněna do taijiquanu přičemž quan znamená v překladu pěst, což symbolizuje bojové umění. Místo quan můžeme také použít výraz zhang, což je v překladu dlaň, například pakua zhang.

Základní pozice formy taiji-quan vchází z pozice Wuti, což znamená, že mysl se nachází v dolním tan-tienu. A tento stav je obrazem klidu, z nějž se rodí forma a rozlišení jin a jang. Například popíšeme-li si pozici dubl pengu tak dlaň směrem k sobě je jin a od sebe jang, přičemž jedna podporuje druhou.  Začali jsme ve wuti, přešli jsme do rozlišeného jinu a jangu a otázkou zůstává, kde se nachází zmíněná taiji spirála. Je to mysl, která dává dynamiku tomuto procesu a působí proměnu. Mysl je konkrétní záměr, vědomí je prázdné a tím je duch. Tělo má svá omezení, ale mysl žádná nemá. Mysl je kreativní, může uvádět všechny věci do pohybu a proto je ve hře života tak důležitá. Taiji-quan se dá volně přeložit tak, že taiji představuje mysl a quan metodu, formu fyzického vyjádření. Tím je jin a jang v rovnováze. Toto byl první koncept. 

Nyní si rozdělíme bojová umění a povíme si o jejich historii, která sahá do období 500 našeho letopočtu, kdy Bodhidharma přinesl taoismus do Číny. Tento koncept vychází ze tří složek. První je mysl, z ní vychází čchi a ta umožňuje projev těla.

Mysl je vnitřní záležitost, síla je její vnější vyjádření a je třeba si objasnit, jaké mezi nimi panují vztahy. Propojení mysli a s vnějšími projevy těla se děje prostřednictvím nervového systému. Je to tím, že nervový systém nám dává vjemy a pocity. Pocity jsou komunikační prostředek mezi myslí a tělem. Tento proces se dá nazvat nasloucháním tingu. (Jin) Západní, materialistický pohled na tento problém říká, že nervy jsou spojením mysli a těla, kdežto východní, duchovní pojetí říká, že spojení vytváří čchi. Když někdo studuje bojová umění, ptá se čím začít.  A z této rovnice vychází, že by bylo vhodné začít právě myslí. Začít myslí představuje systém vnitřních bojových umění, a například šaolinský vnější systém říká, že se musí začít technikami a tělem a postupně se dostávat k mysli. Tím je celá věc značně komplikovaná pro pochopení mysli a pro začátečníka.  V zásadě jde o principiálně stejnou věc, jen se liší pořadí priorit.

ΔV = I x R (vzorec1)
delta V představuje rozdíl potenciálu proudů, I je proud a R je odpor.
Princip spočívá v tom, že se snažíme zvýšit I. (čchi)

Další vzorec je
 P = I2 x R (vzorec2)
P představuje výkon, I sílu a R odpor. Výkon stoupá tím, jak se zvyšuje síla. (tím, že je počítáno s druhou mocninou, výkon neroste lineárně, nýbrž exponenciálně) Další důležitou věcí je rozšiřovat a víc zapojovat mysl, čímž narůstá potenciál delta V. Čím větší máme potenciál delta V, tím víc se zvětšuje prostor pro čchi. A jak toho dosáhnout? Zvýšit koncentraci mysli. Po delší době zkoumání se došlo k poznatku, že koncentrace samotná nestačí, je třeba ji doplnit meditací. Díky meditaci se zlepší koncentrace, díky koncentraci získává mysl větší prostor a to umožňuje větší projev čchi. Ze vzorce 1 vyplývá, že abychom mohli zvýšit tok čchi, musíme zmenšit odpor. A jakým způsobem se dá zmenšit odpor? Uvolněním, relaxací. Taijiquan tedy představuje relaxované tělo ve stavu meditativní mysli, což představuje vzorec 2, kde výsledný efekt P je maximální v okamžiku, kdy je minimální odpor (R) a maximální čchi (I).

GLUKÓZA + O2  = CO2 + KALORIE
POTRAVA + KYSLÍK = OXID UHLIČITÝ +TĚLESNÉ TEPLO (VÝKON)
Za prvé je třeba mít k výkonu dostatek výživy a zároveň hluboce dýchat. Jedno bez druhého není možné. Proto je pro vnější, ale
i vnitřní bojové umění zásadní správné dýchání. Dobré dýchání snižuje odpor v těle, což podle vzorce 2 umožňuje zvýšit čchi a tím
i výsledný výkon. (síla čchi roste exponenciálně, díky druhé mocnině) Potom rozlišujeme tvrdý a měkký styl a každý z nich přistupuje k čchi a výkonu trochu jiným způsobem. Měkké styly zmenšují odpor a posilují mysl, kdežto tvrdé zvyšují výkon za cenu vyššího odporu. Měkký styl sníží odpor a zvýší energii a výkon. Tvrdý styl jde z druhé strany, takže velkým výkonem zvýší energii, ale za cenu většího odporu, viz vzorec 2. Jak zoptimalizovat obě řešení?  Použít obě metody společně tím, že před akcí v relaxovaném těle hluboce nadechneme. Tím minimalizujeme odpor R a maximalizujeme energii I (čchi) a při akci rychle uvolníme energii a zároveň ve finální fázi pohybu zpevníme, čímž naroste odpor a maximalizuje se tím výsledný efekt. (fa-jing) Tento způsob použití se využívá v měkkých stylech bojových umění jako je  Shing I a e to kombinace měkkosti a tvrdosti. Tuto metodu používá styl bílého jeřába, dračí styl a Shing I. tím, jak je celou dobu pohyb relaxovaný a ve finále se najednou zrychlí a ztuhne, vygeneruje se maximální síla. Často se adepti různých stylů ptají, který je ten nejlepší, ale to se takto nedá říci, protože ba každou situaci se hodí něco jiného.  

Taiji-shiatsu 775 997 335

Moskevská 27/14, Liberec 1
II. poschodí Sídlo Centra zdraví Taiji-Shiatsu Liberec

Aktuální články

WALKING ČCHI-KUNG, ANEB CO DĚLAT, KDYŽ VÁS TRÁPÍ PLÍCE A DECH

13. 04. 2021

Nedávno jsem si volal s jedním známým a on mi sdělil, že ho ten vir skolil a že se kurýruje na chaloupce u lesa. Tak se ptám: “Cvičíš“? Protože to je ...

ZMĚNOU OKOLNOSTÍ K VNITŘNÍ PROMĚNĚ

22. 03. 2021

Všechno v přírodě funguje na principu rovnováhy. Ani člověk není výjimkou, neboť má od přírody vyvážené tělo a vyváženou energii, která i při občasnýc...

všechny články