JÓGA VERSUS TAICHI

V dnešní době se těší stále větší oblibě zdravý životní styl. Tento trend zahrnuje především životosprávu, časté pobyty v přírodě a mimo jiné i činnosti, v kterých se dostává tělu vyváženého pohybu a mysli vytouženého klidu. Tyto potřeby přicházejí zpravidla nástupem středního věku, tedy někdy mezi 35 a 45 rokem života, kdy se člověk „vybláznil“ a začíná mít potřebu zklidnění, kultivace a rovnováhy.

Mezi aktivity, které bezesporu naplňují tyto potřeby náleží indická Jóga a čínský čchikung a taichi.  Co je Jóga ví dnes téměř každý, ale taichi je stále mylně spojováno s orientálním tancem případně s odnoží nějaké jógy. To je však velmi povrchní a zkreslený náhled, a proto je na místě do této problematiky vnést trochu víc světla.

Původním záměrem jógy byl spirituální cíl, dosažení konečného míru a sjednocení s veškerou existencí. Původním záměrem čchikungu, bylo propojení člověka s nebem a zemí, tedy opět snaha o pronikání do tajemství života. Primárně šlo u obou systémů o potřebu udržení a prodloužení života, který byl v Indických poměrech lenošivý až meditativní, kdežto v čínských provinciích drsný, dynamický a bojovný. Z toho důvodu se započatá spiritualita přeorientovala také na dovednosti, kterým se obecně říká bojová umění. Příčinou těchto odlišností mohly být mimo jiné též klimatické podmínky. V Indii převládá velké horko a přirozenou potřebou je ochlazování s minimální potřebou fyzického pohybu. Proto jóga zahrnuje převážně statické pozice a jen zřídkakdy se setkáváme s dynamickými prvky kterými je například pozdrav slunci. V Číně je naproti tomu o poznání chladněji a proto čchikung a taichi probíhá ve stoje a mimo vzácné výjimky, bývá součástí nějakého pohybu.   

Z toho také vychází zásadní rozdíl v osvojení základů obou systémů. Pokud není na překážku mentální, či fyzické omezení, statická forma začátečnické jógy se provádí a tudíž i osvojuje mnohem snadněji. Oproti tomu dynamické soubory pohybů taichi vyžadují mnohem víc pozornosti a sebereflexe a právě to působí mnoha začátečníkům nemalé potíže. Z toho jednoznačně vyplývá, že základním nástrojem pokroku není tělo, nýbrž naše pozornost. Avšak, je-li cvičící po náročném pracovním dni přetažen, anebo unaven, jeho pozornost ochabuje, a to je i důvod, proč v ramci relaxační fáze vyhledává valná většina populace činnosti, v nichž nemusí být ve střehu a může odpočívat. V tomto ohledu by se mohla jevit jóga ideální, nicméně kreativita tvůrčího procesu i v zotavné fázi je velmi účinným nástrojem pro odreagování a obnovu fyzických a duševních sil. To je zároveň i důvod, proč taichi a čchikung vyhledávají pro své blahodárné účinky statisíce lidí po celém světě.  

Dnes po mnoha letech pravidelného cvičení jógy a taichi bych nazval jejich vzájemný vztah antagonistický. Jinými slovy, co najdete na józe, nenajdete na taichi a naopak. Pokud si člověk nevypěstuje vymezenou upjatost, která brání poznávat nové obzory, je ideální vyzkoušet obojí.

Jóga

Existuje mnoho druhů Jóg, nicméně v obecné rovině si jógu můžeme nejlépe přiblížit tzv. Pataňdžaliho osmidílným systémem. První stupeň začíná morálně etickým kodexem jama nijama, následuje cvičení s tělem ásana, potom pranajáma ovládnutí dechu, pratjahára odtažení pozornosti od smyslů, dharána jednobodové soustředění, dhajána meditace a vrcholem je splynutí s celkem neboli kontemplace a samádhi. Opusťme nyní tyto složité pojmy, které by svým rozborem vydaly na samostatný článek; byly zmíněny k získání uceleného přehledu a zároveň upozorňují na skutečnost, že fyzická cvičení, pod kterými si valná většina z nás jógu představuje, tvoří jen nepatrnou část celku. Důvod a cíl totiž není jenom zdravé tělo, ale i „zdravá“ mysl a psychika. Pokud překročíme své tělo a vydáme se ve svých výzkumech dál, bezesporu můžeme hovořit o tzv. spirituální praxi. A protože s těmito mystérii od nepaměti lidé experimentují, zákonitě se vystavují i určitým rizikům, která tyto oblasti poznání zahrnují.   

 

Pokud máte nějakou zkušenost s jógou v našich poměrech tak víte, že středem pozornosti je práce s tělem a toho ostatního je pomálu a okrajově, neboť žádný cvičitel nechce nést riziko spojené s cvičením pokročilejších stupňů. A tak atmosféru fyzických cvičení dolaďuje vůně santalu, světlo svíčky a zpěv manter, pro začátečníka velmi působivý zážitek, který má rozhodně něco do sebe.

 

Taichi  

V čínských tradičních cvičeních se od samého počátku vždy tvrdě pracovalo s tělem a morální kodex býval podtržen a prověřován vzájemnou vazbou mezi mistrem a žákem. Tento přístup je však na útlumu a v našich poměrech neexistuje, neboť místo žáků jsou klienti, a tak je třeba k nim i přistupovat. Prvním cílem při výcviku taichi je rozhýbání a otevření těla, které se tím zprůchodní vitální energii čchi. Vedlejším produktem otevření těla je i otevření mysli, která se stává benevolentnější k přijímání nových postojů a skutečností. Po splnění těchto podmínek je možné postoupit dál a přidat statický čchikung „Stát jako strom“ a „Navíjení hedvábného vlákna“. Jedním z osnovních principů učení taichi je nauka o dialektice protikladů jin a jang, které učí člověka rovnováze. Poté se začíná s nácvikem taichi formy, která podle náročnosti a stylu obsahuje celou řadu pozic a pohybů, jenž se provádějí v předepsaném pořadí a rytmu. A i když to může být a priori chápáno jako zdravotní záležitost, nelze popřít skutečnost, že každý pohyb představoval prvoplánově nějakou techniku bojového umění. Pokud se někdo naučí, byť formálně celou dlouhou sestavu, dotvrzuje tím fakt, že to s taichi myslí opravdu vážně. Starším klientům vždy říkám tvoří-li vaše tělo a mozek v symbióze, zpomalujete stárnutí a demenci. A i když tomu zpočátku nevěří, později mi dávají, coby schopnější, za pravdu. Nicméně je zásadní otázkou, co s tím budeme dělat dál, neboť „sjíždět“ formu pořád dokola v naději na lepší zdraví a energii, nemusí přinášet vždy vytoužený výsledek. Proto další, náročnější úrovní je cvičení ve dvojicích, v kterém si můžeme vyzkoušet, jak principy propojenosti, otevřenosti a stability, kterým jsme se učili ve stínové formě, obstojí vůči silovému působení našeho partnera. Zde se klienti okrajově setkávají s "bojovým uměním" ve drilu lepící ruce. Smyslem je naučit se spojit s partnerem, naslouchat mu a neutralizovat jeho sílu. To je základní princip přežití a prodloužení života. Kdo tohle neumí, zpravidla bojuje, plýtvá energií a díky tomu strádá. V této fázi cvičení se teorie – stínová forma setkává s praxí – realitou života. Uchopením principů taichi vytváříme ve své mysli terapeutické zázemí, kterým získává naše existence zcela nový rozměr. 

Když vzpomenu na princip prodloužení a udržení života, který byl zmíněn na počátku našeho vyprávění, je na čase okomentovat dva rozdílné přístupy. Zatím co jogín odmítá boj a násilí, taichista jej nevyhledává, ale zároveň se mu neprotiví, neboť ví, že i to je součástí života. Měl by být připraven a nehrát si na skleníkovou kytku, která v těžších podmínkách vždycky zajde. Bojové umění totiž není o tom, jak někoho nepohodlného zmydlit, ale o tom, jak každou konfliktní situaci přivést do rovnováhy. A tím se kruh zdravotního a bojového uzavírá a nastává rovnováha v níž se odhaluje spiritulaita, jako cíl, který má jóga i taichi společný. Je mnoho cest, ale vrchol je vždy jen jeden.   

 

Závěrem ještě tabulka několika dalších rozlišujících znaků:

Důraz taiji


Důraz jógy

Zastává nezadržování dechu

Praktikuje zádrže dechu

Protažení díky specifické dynamice pohybů

Protažení udržováním statických pozic

Pracuje s klidovou i pohybovou složkou energie

Pracuje s klidovou složkou energie

Cvičení probíhá ve stoje s jednou, nebo
oběma nohama na zemi

Cvičení probíhá v lehu, v sedu, jen zřídkakdy se užívá stoj na nohou 

Využívá se optimální flexe kloubů

Klouby se často extrémně otvírají a zavírají

Rozvoj rovnováhy a koordinace

Rozvoj flexibility

Plynout a nechat se unášet

Kontrolovat

Každá pozice pracuje se všemi klouby,
vnitřními orgány a páteří najednou

Používá jasně oddělené pozice pro účinek na konkrétních kloubech a orgánech

Pohyb v kruhu

Bez pohybu

Vnímání širšího spektra prostoru (nahoře,
dole, vlevo vpravo, vpředu, vzadu, venku,
uvnitř)

Koncept rozšířeného vědomí pouze v meditaci, ta nemusí být spojena s tělem

Porozumění jinu a jangu

Často extrémní postoje ve spiritualitě, nevyváženost osy nebe - země.

Meditace v klidu i pohybu

Meditace pouze v klidu

Bojové umění s dosahem od fyzických
technik až po psychosomatiku.

Důraz na dobro a kladné vlastnosti, které přitahují svůj protiklad

Mysl a tělo jsou vedeny ke sjednocení

Mysl a tělo nemusí být sjednoceny


Použitá literatura: PhDr. M.Bartoňová a kolektiv Jóga od staré Indie k dnešku, Bruce Frantzis
Tchaj-ti pro zdraví a dlouhověkost

 

 

Taiji-shiatsu 775 997 335

Moskevská 27/14, Liberec 1
II. poschodí Sídlo Centra zdraví Taiji-Shiatsu Liberec

Aktuální články

ČCHI-KUNG PODLE VIDEA

15. 04. 2020

Osm čan čuangových forem pěstění nitra a vnějšku

TAICHI JANG PODLE VIDEA

15. 04. 2020

Pro ty z vás, kdo si chcete opakovat formu, ale potřebujte korekce jsou tady I, II a III část 108 v podání mistra Yang Zhenduo

všechny články